İSMLERİ ÇERÇEVESİNDE KUR'ÂN

 

Bu kısımda Kur'ân'ın nasıl bir kitap olduğunu, onun fonksiyonlarını, hedeflerini, yine Kur'ân'ın açıklamalarına göre ele almaya çalışacağız. ez-Zerkeşî, Kur'ân'da yer alan 55 Kur'ân ismini zikreder[1]. Bu sayıyı, 90'a kadar çıkaran­lar vardır. Bu bölümde Kur'ân'ın, kendisi hakkındaki ba­kış açısını, kendi adlandırma ve nitelendirmeleri ışığında ele alacağız. Şüphe yok ki dünya tarihinde fevkalade mühim bir yer işgal etmiş olan Kur'ân’ın bizatihi kendisi hakkında söylediği sözler, ister istemez dikkate alınmalıdır. Özellik­le ona inanan insanlar için, vazgeçilmez bir kaynak olan Kurân'ın, kendisi hakkında söyledikleri, çok daha ehem­miyetli olmalıdır. Biz, Kur'ân'ın isim ve sıfatlarından bir kısmını tek tek ele alacağız.[2]

 

 [1] ez-Zerkeşi, el-Burhan, 1,273; Turgut, Ali, a.g.e., s.77

[2] Doç. Dr. Halis Albayrak Tefsir Usulu, Kur’an Araştırmaları, Şule Yayınları: 57.