Kur'an'a Bu İsimlerin Verilmesinin Sebebi

 

1- "Kur'an" ismi birçok ayetlerde gelmiştir. Teala Hazretleri: "Kaf, şanlı Kur'an hakkı için" (Kaf: 50/1) ve "Şüphe yok ki, bu Kur'an insanları en doğru yola götürür." (Isra: 17/9) buyurmuştur.

2- "Furkan" ismi şu ayette gelmiştir. Teala Hazretleri: "Ne yü­cedir O Allah ki, bütün alemlere bir uyarıcı olsun diye kulu Muhammed’e bu Furkan'ı indirmiştir." (Furkan: 25/1) buyurmuş­tur.

3- "Tenzil" ismi şu ayette gelmiştir. Teala Hazretleri: "Şüphe yok ki, bu Kur'an alemlerin Rabbi tarafından Tenzil (indirilmiş) dir. Onu Cibril-i Emin, uyarıcılardan olasın diye senin kalbine açık Arapça bir dil ile indirmiştir." (Şuara: 26/192-193) buyurmuş­tur.

4- "Zikr" ismi şu ayette gelmiştir. Teala Hazretleri: "Hiç şüphe yok ki, Zikr'i biz indirdik, muhakkak onu biz koruyacağız." (Hicr: 15/9) buyurmuştur.

5- "Kitab" ismi şu ayette gelmiştir. Teala Hazretleri: "Ha, Mim. (Müteşabihdir. Mânâsını yalnız Allah bilir.) Apaçık olan şu Kitab hakkı için biz onu mübarek bir gecede (Kadir Gecesinde) indir­dik." (Duhan: 44/1-3) buyurmuştur..

Kur'an'ın vasıflarına gelince, bu konuda da birçok ayetler var­dır. Nitekim Allah Azze ve Celle'nin Hatemü'l-Enbiya'sı için ebedî bir mucize olsun diye indirmiş olduğu şu Kitab (Kur'an), sureleri­nin nerdeyse hepsinde parlak ve şanlı vasıflarla övülmüştür. Biz bu vasıflardan bazılarını zikredeceğiz:

1- "Ey insanlar! Size Rabbinizden bîr burhan (Muhammed) geldi ve size apaçık bir Nur (Kur'an) indirdik." (Ni­sa: 4/174)

2- "Biz Kur'an'dan öyle ayetler indiririz ki, bunlar mü'minler için Şifa ve Rahmettir. Zalimlerin ise ancak zararını artırır." (Isra: 17/82)

3- "De ki; O (Kur'an) iman edenlere bir hidayet ve şifadır." (Fussilet: 41/44)

4- "Ey insanlar işte size Rabbinizden bir Mev'iza (öğüt), gönüllerdeki dertlere bir Şifa ve mü'minler için bir Hidayet ve Rahmet (olan Kur'an) geldi." (Yunus: 10/57)

"Kur'an" kelimesi "kıraat" kelimesi gibi masdardır. Çünkü "Karae" kelimesinin masdarı "Kıraat" ve "Kur'an" şekillerinde gel­mektedir. Bu, alimlerden bazılarının görüşüdür. Bu görüşlerine şu ayeti kerîmeyi delil göstermişlerdir:

online casino

"Çünkü onu (Kur'an'ı senin kalbinde) toplamak ve (Senin dilinde) okutmak bize aittir. Biz onu okuduğumuz vakit sen onun okunuşunu takip et, sonra onu açık­lamak da muhakkak bize aittir." (Kıyamet: 75/17-18)

Bu görüşe göre "Kur'an" kelimesi "Karae" kelimesinden alınmıştır.

Diğer bazı alimlere göre "Tevrat" ile "İncil" özel isimler olduk­ları gibi, "Kur'an" da bu şanlı kitabın özel ismi olup "Karae" keli­mesinden alınmış değildir. Bu görüş imam Şafii'nin görüşüdür.[1]

 

 [1] Üstaz Mennaü'l-Kattan'ın "Mebahisü'l-Kur'an" isimli kitabına bak. Muhammed Ali Sâbuni, Kur’ân İlimleri, İnsan Yayınları: 15-17.